Shimizu Lab. Graduate School of Information Science and Technology,Osaka University

Japanese Page

Member

title name e-mail address
Professor Hiroshi Shimizu shimizu_at_ist.osaka-u.ac.jp
Associate Professor Fumio Matsuda fmatsuda_at_ist.osaka-u.ac.jp
Assistant Professor Yoshihiro Toya ytoya_at_ist.osaka-u.ac.jp
secretary

Kaori Ishihara

Namiko Shinohara

D3

Kenichi Ogawa

Nobuyuki Okahashi

D2

Kenshi Hayakawa

Kento Tokuyama

Keisuke Wada

D1

Keisuke Morita

M2

Ami Masuda

Kousuke Maeda

Yuta Nomura

M1

Chie Araki

Kiyoka Uebayashi

Hikaru Nagai

Yuuki Narasaki

Naoya Nochino

B4

Hikaru Uehara

Kentaro Kamata

Yoshiki Kanda

Senoo Sachie

Yuma Tokumaru

Hiroki Nishiguchi

Page Top